Jajce: Javni konkurs za davanje kućica u zakup


Na osnovu člana 39. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce“ br. 3/08) i zaključka Općinskog vijeća o prihvatanju plana upotrebe javnih površina broj: 01-01-6-4351/19 od 30.05.2019.godine općinski načelnik općine Jajce objavljuje:

JAVNI KONKURS
za davanja kućica u zakup

I

Raspisuje se javni konkurs za davanje kućica u zakup na sljedećim lokacijama:

1. 4 kućice smještene u ulici II. zasjedanja AVNOJ-a, pojedinačne površine 6,00m²;
2. 2 kućice smještene u ulici Plivskih jezera (kod Mlinčića), pojedinačne površine 6,00m²;
3. 3 caffe bar kućice smještene u ulici Plivskih jezera, od kojih dvije na platou Mlinčića i jedna na platou kupališta Brana, pojedinačne površine 8,00m²;

II

Predviđeno trajanje zakupa kućice je period od 01.08. do završetka turističke sezone.

III

Pravo sudjelovanja na javnom konkursu za davanje kućica u zakup, na lokacijama iz
tačke I, imaju pravna lica i fizička lica sa registrovanom privrednom djelatnošću (za
kućice), te fizička i pravna lica sa registrovanom ugostiteljskom djelatnošću (za caffe
bar kućice) na području Općine Jajce;

IV

Svaki od podnosioca može podnijeti prijavu za samo jednu kućicu;

V

Mjesečna naknada za zakup kućice iznosi 50,00 KM (pedeset konvertibilnih
maraka), dok mjesečna naknada za zakup caffe bar kućice iznosi 80,00 KM
(osamdeset konvertibilnih maraka);

VI

Pisana ponuda za učešće u javnom konkursu mora sadržavati:
– osnovne podatke o pravnom ili fizičkom licu sa registrovanom djelatnosti koja
konkuriše (ime i prezime, adresa fizičkog lica, ovjerena kopija lične karte, naziv i
sjedište obrta, telefon i žiroračun odnosno naziv i sjedište pravne osobe, telefon i
žiroračun),
– original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica,
original ili ovjerenu kopiju obrtnice, potvrdu iz obrtnog registra (ne stariju od 30
dana) za fizičku osobu sa registrovanom djelatnosti, te original ili ovjerenu kopiju
rješenja o registraciji,
– potvrdu Službe finansija Općine Jajce o izmirenim obavezama prema Općini;

VII

Proceduru davanja kućica u zakup provodi Komisija, koju na prijedlog Službe privrede Općine Jajce, imenuje Općinski načelnik;

VIII

Prijave koje nisu podnesene u roku, prijave podnosioca koji imaju dugovanja prema Općini, prijave koje nisu potpune, te prijave podnosioca koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se razmatrati;

IX

Osnovni kriteriji za davanje kućica u zakup su pravo prvenstva dodjele kućice onom
pravnom ili fizičkom licu koje ispunjava opće uslove Konkursa, koje duži vremenski
period ima registrovanu djelatnost na području Općine Jajce, te kojem je to osnovna
djelatnost;

X

Načelnik općine donosi odluku o davanju kućice u zakup prema preliminarnoj rang
listi utvrđenoj od strane Komisije imenovane od strane Službe privrede. Svi podnosioci koji su dostavili prijave na konkurs bit će obaviješteni o odluci načelnika općine i preliminarnoj rang listi putem oglasne table i službene internet stranice
Općine Jajce;

XI

Podnosioci koji nisu zadovoljni preliminarnom rang listom mogu uložiti obrazloženu
žalbu na istu načelniku općine u roku od 7 dana od dana objave Odluke;

XII

Nakon okončanja žalbenog postupka utvrdit će se konačna rang lista, na koju ne postoji mogućnost ulaganja žalbe, a izabrani podnosioci dužni su u roku od 30 dana, od dana objavljivanja konačne rang liste, sklopiti ugovor u zakupu kućice sa općinskim načelnikom, kojim će biti precizirani prava i obaveze između Općine i korisnika;

XIII

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave konkursa na oglasnoj tabli i
internet stranici Općine;

XIV

Prijave za konkurs upućuju se Komisiji za davanje kućica u zakup predajom zatvorene koverte na protokol Općine sa naznakom „Za konkurs – ZAKUP KUĆICE“ ili preporučeno putem pošte;

XV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Načelnik općine zadržava pravo poništenja konkursa ili dijela konkursa, ako je to u interesu Općine, ukoliko su se okolnosti bitno promijenile i to najkasnije do isteka roka za ulaganje žalbe.

Općinski načelnik
Edin Hozan

www.jajce-online.com


POVEZANE VIJESTI