VELIKI USPJEH BH NAUČNIKA: IZOLIRALI “DOMAĆI SOJ” KORONAVIRUSA


U Laboratoriju za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu iz kliničkih uzoraka ljudi oboljelih od COVID-19, izoliran je prvi bosanskohercegovački soj virusa SARS-CoV-2 (koronavirus), uzročnik spomenutog oboljenja

OMSK, RUSSIA – JANUARY 28, 2020: An employee of the Transmissive Viral Infections Laboratory of the Omsk Research Institute of natural focal infections. The lab has designed a testing system that allows to diagnose coronavirus in 7-8 hours. Yevgeny Sofiychuk/TASS Ðîññèÿ. Îìñê. Ñîòðóäíèöà ëàáîðàòîðèè òðàíñìèññèâíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé Îìñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðèðîäíî-î÷àãîâûõ èíôåêöèé.  ëàáîðàòîðèè ðàçðàáîòàëè ñèñòåìó òåñòèðîâàíèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî äèàãíîñòèðîâàòü êîðîíàâèðóñ çà 7-8 ÷àñîâ. Åâãåíèé Ñîôèé÷óê/ÒÀÑÑ

U Laboratoriju za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu iz kliničkih uzoraka ljudi oboljelih od COVID-19, izoliran je prvi bosanskohercegovački soj virusa SARS-CoV-2 (koronavirus), uzročnik spomenutog oboljenja.

“Ovaj, za bosanskohercegovačku nauku, u cjelini veliki i vrlo važan iskorak, napravljen vlastitim sredstvima Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predstavlja konkretan doprinos domaće pameti, inventivnosti i znanja svjetskim naporima u rasvjetljavanju prirode i porijekla virusa s jedne te potencijalni doprinos razvoju adekvatne vakcine s druge strane”, saopćeno je iz Ureda dekana Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kako su naveli, posjed vlastitog soja virusa također predstavlja i polaznu osnovu za brojna multidisciplinarna istraživanja i projekte, kako naučnoistraživačke tako i aplikativne, domaće i međunarodne.

“Posebno je značajno istaći da je najveći dio rada na izolaciji virusa, pod supervizijom šefa Laboratorija prof. dr. Teufika Goletića, napravio mladi naučnoistraživački tim, dominantno sačinjen od studenata doktorskog studija Veterinarska medicina i javno zdravstvo kojega organizira Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Na projektu izolacije virusa izuzetno značajan doprinos dali su i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine predstavljena akademkinjom prof. dr. Mirsadom Hukić te eminentni mikrobiolozi, kliničari, genetičari i epidemiolozi iz većeg broja institucija sa područja cijele Bosne i Hercegovine”, rečeno je u saopćenju.

Bitno je napomenuti da je ovaj značajan korak dio šire studije u kojoj sudjeluju i druge bosanskohercegovačke institucije, a koji bi trebao rezultirati ustanovljavanjem genetičkih sekvenci soja SARS-CoV-2 virusa prisutnog u BiH populaciji.

Za dovršetak spomenute studije – molekularne karakterizacije, odnosno sekvencioniranja genoma izoliranog bosanskohercegovačkog soja virusa COVID-19 te virusnih genoma iz kliničkih uzoraka, a kojim bi pored ostalog dobili i odgovore na pitanja puteva unosa virusa, stepen i vrstu mutacija, ali i adekvatnosti i primjerenosti korištenih PCR temeljenih dijagnostičkih testova, neophodna je podrška nadležnih ministarstava.

“S tim u vezi, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu izražava svoju zahvalnost za interes i zalaganje iskazano od strane Federalnog ministarstva zdravlja te posebno Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i UNDP-ovom Programu podrške odgovoru na COVID-19 u BiH”, zaključuje se iz Ureda dekana Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Hayat.ba


POVEZANE VIJESTI