Vlada KS uspostavlja centar za upravljanje kvalitetom zraka

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović i njegovi saradnici održali su sastanak sa članovima Radne grupe koju je formirala Vlada Kantona Sarajevo (KS) 2019. godine, radi izrade elaborata o opravdanosti uspostave centra za upravljanje kvalitetom zraka u KS-u (Bosna i Hercegovina).

Na sastanku je izneseno i kako je ovaj elaborat usvojen zaključkom Vlade KS krajem januara prošle godine, pri čemu je prihvaćen prijedlog da se centar formira kao uprava u sastavu Ministarstva.

Naglašeno je i kako je u međuvremenu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo formirano Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, čijim odredbama je predviđeno da se u njegovom sastavu nalaze Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja.

Navedeno je i kako je Ministarstvo, kao takvo, počelo sa radom 5. januara ove godine.

“U slučaju formiranja centra kao uprave u sastavu Ministarstva, neophodno je prethodno pristupiti izmjenama navedenog zakona kako bi se njime predvidjelo uspostavljanje centra kao uprave. Također bi bila neophodna izmjena odredbi Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, a što bi formiranje centra prolongiralo za naredni period i to sa neizvjesnim ishodom”, istaklo je nekoliko aktera sastanka.

“Uvažavajući značaj zaštite i kontrole kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, posebno imajući u vidu njegov aspekt direktnog utjecaja na zdravlje ljudi, aktivnosti na formiranju ovog centra predstavljaju jedan od prioritetnih ciljeva i zadataka Vlade KS”, naglasio je ministar Hadžiahmetović.

Na sastanku je navedeno i kako je prepoznata potreba drugačijeg pristupa kontroli kvaliteta zraka koji podrazumijeva nove informacione tehnologije, stručne i obučene kadrove, radi prikupljanja i obrade statističkih podataka o zagađivačima i emisijama zagađujućih materija, te sačinjavanja odgovarajućih analiza i dokumenata koje bi predstavljale stručnu podlogu za planiranje i poduzimanje mjera zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka u KS.

Zbog svega ovoga, ovaj radno-konsultativni sastanak je imao za cilj razmatranje svih pravnih i tehničkih mogućnosti, te donošenje neophodnih zaključaka, koji će prethoditi i doprinijeti poduzimanju konkretnih mjera i aktivnosti na hitnom uspostavljanju ovog centra.

Radnu grupu čine dr. Aleksandar Knežević, prof. dr. Kasim Tatić, pomoćnik ministra za upravu u Ministarstvu pravde i uprave KS Goran Rokvić, pomoćnik ministra u Sektoru zaštite okoliša Zijada Krvavac i stručni savjetnik u Sektoru zaštite okoliša Mia Maslo Kapidžić.

BHRT