Usvojen Budžet Općine Ilidža za 2021. godinu u iznosu od 39.100.000,00 KM

Na Drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža koja je održana danas online, usvojen je Budžet Općine Ilidža za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 39.100.000,00KM i isti se sastoji od tekućih prihoda planiranih u iznosu od 26.007.322,00KM i prenesenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 13.092.677,00KM.

Navedeni prihodi su prijedlogom budžeta raspoređeni u okviru slijedećih programa:

PROGRAM ukupno
1. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti 215.718,40
2. Programi socijalne potpore 1.529.309,00
3. Programi potpore boračkoj populaciji 765.000,00
4.. Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma 564.000,00
5. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice 842.200,00
6. Program projekata za razvoj kulture, sporta I obrazovanja 1.881.600,00
7. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 8.602.000,00
8. Program sanacije devastiranog stambenog fonda 550.000,00
9. Program unapređenja stanja lokalnih cesta 5.610.000,00
10. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 3.335.000,00
11. Program izdataka  za prirodne i druge nesreće i izgradnja  i održavanje skloništa 2.651.819,35

Kada je u pitanju struktura rashoda bitno je dodati da je Budžet razvojni sa naglašenom socijalnom komponentom obzirom da se za te namjene izdvaja 2.300.000 KM, dok se za kapitalne projekte izdvaja 18.175.380 KM.

Kao značajnije stavke budžeta posebno je potrebno istaći:

 • isplate stipendija – 622.450,00 KM
 • participacija u liječenju – 150.000,00 KM
 • sufinansiranje troškova za medicinski potpomognutu oplodnju – 50.000,00 KM
 • jednokratna novčana pomoć ugroženim porodicama – 320.000,00 KM
 • jednokratna novčana pomoć za novorođenu djecu – 180.000,00 KM
 • umrline za penzionere – 48.000,00 KM
 • isplata novčane pomoći – Ugovor sa CRS – 8.400,00KM    
 • zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe – 50.000,00 KM
 • transfer za humanitarno – karitativne organizacije – javne kuhinje – 70.000,00KM
 • izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih – 100.000,00KM
 • finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža namjenjenih razvoju poduzetničke inicijative mladih sa područja Općine Ilidža – 70.000,00KM
 • program sufinansiranja zapošljavanja – 140.000,00KM
 • podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja dijela kamatne stope- 30.000,00KM
 • pogram sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu – 104.000,00KM
 • podrška poljoprivrednoj proizvodnji – 200.000,00KM
 • kapitalni transfer V PU Ilidža za nabavku opreme – 50.000,00KM
 • kapitalni transfer vjerskoj zajednici – Džamija Stupsko brdo – 50.000,00KM
 • Budžet za mlade – Implementacija strategije prema mladima – 100.000,00KM
 • nagrade za dobitnike priznanja Zlatna i Srebrena značka – 10.000,00KM
 • podrška stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i pdv-a – 50.000,00KM.

U dijelu kapitalnog budžet planirana su značajna sredstva za izgradnju objekata i komunalnu infrastrukturu kroz slijedeće projekte:

 1. Uređenje major korita 80.000,00
 2. Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 250.000,00
 3. Utopljavanje objekata uz učešće građana 200.000,00
 4. Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama (učešće Općine Ilidža 30%) 100.000,00
 5. Uređenje parkovskih površina i fontana 000,00
 6. Uređenje Rimskog mosta 30.000,00
 7. Projekatovanje izgradnje Osnovne škole na području MZ Stup II: 000,00
 8. Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine 110.000,00
 9. Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine 70.000,00
 10. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama 300.000,00
 11. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ uz učešće građana 1.400.000,00
 12. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana 1.000.000,00
 13. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih 000,00
 14. Izgradnja žičare Hrasnica-Igman i Vrelo Bosne-Golo Brdo 000,00
 15. Izgradnja stepeništa Hrasnica – ratni put 000,00
 16. Pješačka zona – Rustempašina i proširenje Male Aleje 300.000,00
 17. Izgradnja dječijih igrališta i sportskih ploha 300.000,00
 18. Rekonstrukcija KSC Hrasnica 100.000,00
 19. Uspostava Centra za komunalne usluge 000,00
 20. Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju 50.000,00
 21. Centar za zdravo starenje 50.000,00
 22. Rekonstrukcija i dogradnja V Osnovne škole- Sokolović Kolonija 300.000,00
 23. Rekonstrukcija obdaništa Lužani 600.000,00
 24. JU KSRC Hrasnica Ilidža – izgradnja pomoćnog terena sa umjetnom travom 300.000,00
 25. JU KSRC Hrasnica Ilidža – izgradnja reflektora i ograde 180.000,00
 26. JU KS Ilidža – rekonstrukcija dvorane “Sabit Hadžić” 300.000,00
 27. Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II
 28. Vrtić Hrasnica 50.000,00
 29. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva 20.000,00
 30. Kapitalni transfer vjerskoj zajednici – Džamija Stupsko brdo 50.000,00.

U segmentu cestogradnje i održavanja cesta planirana su sredstva u iznosu od 5.660.000 KM.

Također, vodeći se trenutačnom situacijom vodilo se računa da se ukupno raspoloživa sredstva civilne zaštite rasporede na način da se osiguraju adekvatna finansijska sredstva za nabavku dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme (200.000 KM) kao i da se osiguraju sredstva neophodna za sanaciju šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama koja će se u slučaju proglašenog stanja nesreće iskoristiti kao pomoć našim građanima (490.000 KM).

Takođe, usvojene su Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava općine ilidža iz grantova za projekte u oblasti sporta, kulture i obrazovanja i Odluka o izmjenama Odluke o jedinstvenim kriterijima finansiranja djelatnosti nevladinih i neprofitnih boračkih udruženja/saveza koje će omogućiti transparentiji i efikasniji pristup raspodjeli sredstava udruženjima i nevladinim organizacijama putem javnog poziva za projektne prijedloge shodno definisanim kriterijima.

Usvojena je Odluka o dodjeli priznanja općine Ilidža za 2021.godinu i to:

POVELJA POČASNI GRAĐANIN

– Šerif Konjević

POVELJA ZA ŽIVOTNO DJELO

– Fahrudin Budnjo (posthumno)

– Suad Jukić – Šule

– Josip Katalinski – Škija (posthumno)

– Damjan Babić – Daša (posthumno)

– Mladen Tomić

III/ ZLATNA PLAKETA ( POJEDINAČNA)

– Muriz Memić

 IV/ ZLATNA PLAKETA (KOLEKTIVNA)

– Covid ambulanta – Dom zdravlja Ilidža

V/ SREBRENA PLAKETA (KOLEKTIVNA)

– Veterani policije 92-95 Općine Ilidža

VI/ ZAHVALNICE

– Fahrudin Kahvić

– Akif Stambolić – posthumno

– Nedim Mekić

– Hamed Kadić

– Nusret Rovčanin – Giško – posthumno

– JU „Kantonalni centar za socijalni rad“

– Služba socijalne zaštite Općine Ilidža

VII/ PLAKETA ODBRANE

– Hase Tirić

– Vreto Admir – Akela (posthumno)

Razmatrani su Periodični finansijski izvještaj za period 01.01. – 31.12.2020.godine, Odluka o godišnjem finansijskom izvještaju Općine Ilidža za period 01.01-31.12.2020.godine, Odluka o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama Općine Ilidža koja obračun i isplatu plata, Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilidža u 2020.godini, Odluka o visini naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljiišta – rente na području općine Ilidža za 2021.godinu, Izvještaj o radu općinskog organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2020.godinu, Izvještaj o upravnom rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2020.godinu, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Ilidža za 2020.godinu, Program rada Pravobranilaštva Općine Ilidža za 2021.godinu i Izvještaj o radu Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća za 2020.godinu sa ocjenom stanja i prijedlogom mjera koji su usvojeni većinom glasova vijećnika Općinskog vijeća.

Nisu usvojeni Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilidža za period od 01.01.-31.12.2020. godine, Izvještaj o radu  JU KSiRC „Ilidža“ za period 01.01. – 31.12.2019.godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju JU  KSiRC „Ilidža“ za period 01.01.-31.12.2019.godine.

Razmatran je Finansijski Izvještaj boračkih udruženja o utrošku ukupno dodjeljenih sredstava za redovne djelatnst i projektne aktivnosti iz Budžeta Općine Ilidža za 2020.godinu u skladu sa članom 15. i 16. Odluke o jedinstvenim kriterijama finasiranja djelatnosti nevladinih i neprofitnih boračkih udruženja/saveza koji nije usvojen s obzirom da su vijećnici Općinskog vijeća tokom diskusije istakli da Odluka o jedinstvenim kriterijama finasiranja djelatnosti nevladinih i neprofitnih boračkih udruženja/saveza usvojena od strane Općinskog vijeća Ilidža 2009.godine u proteklim godinama nije implementirana te da izvještaji nisu dostavljeni u skladu sa propisanim članovima Odluke te da raspodjela sredstava nije vršena na transparentan način niti u skladu sa propisanim kriterijima.

pressmedia.ba