Gradski vijećnici Naroda i Pravde pokrenuli inicijativu za reviziju poslovanja Grada za period 2016-2020

Jučer, 02.06.2021. godine, održana je Druga redovna sjednica Gradskog vijeća .Na dnevnom redu bile su 22 tačke, od kojih se “Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01 – 31.12.2020. godine” istiće kao posebno zanimljivaKlub vijećnika NiP-a imao je svoje zapažanje i diskusije na ovu temu, a  razlog zbog kojeg nismo podržali Izvještaj je što želimo ukazati na kvalitetnije planiranje budžeta i njegovu potrošnju .Tekuće rezerve, kreditno zaduženje, javne nabavke; sve su to stavke koje dovode u sumnju izvršenja budžeta.

Također, planirana i realizirana sredstva su umnogome nesrazmjerna, i nikako se ne smije dogoditi da jedan grad posluje u deficit. Zbog svega navedenog Klub vijećnika NiP-a na prošloj sjednici, koja je održana 26.05.2021., uputio je sjedeće inicijative: – Traži se angažovanje tima nezavisnih, kompetentnih stručnjaka da urade reviziju izvršenja nalaza upravne inspekcije za mandatni period 2016 – 2020.- Traži se angažovanje kompetentne i nezavisne revizorske kuće da izvrši reviziju finasijskih izvještaja Grada Sarajeva za mandatnaiperiod 2016 – 2020.

Cilj ovih inicijativa je pokrenuti reviziju svih projekata koji su u toku, kao i  suspendirati sve nabavke i stvaranje svih finansijskih obaveza, osim onih nužnih.

Klub vijećnika NiP-a podržao je sljedeće Odluke:

– Odluku o organizaciji i djelokrugu rada organa uprave Grada Sarajeva -uspostavljanje dinamične, funkcionalne i odgovorne uprave

– Odluku o pokretanju postupka prodaje službenih vozila; a sredstva od prodaje vozila usmjeriti u Budžet za socijalne potrebe naših građana 

– Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva; Strategija je preduslov za mnoge razvojne programe i dobijanjesredstava za realizaciju iz većine fondova 

-Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije; jer samo javnim i transparentnim djelovanjem se mogu postići uspjesi i razvoj Grada Sarajeva i

– Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu; obrazovanje je nešto što nam niko ne može uzeti i zato mu dajemo punu podršku.

pressmedia.ba